حمايت هاي وزارت نيرو از سرمايه گذاري

حمايت هاي وزارت نيرو از سرمايه گذاري در احداث مولدهاي مقياس كوچك (پارت 1)

خلاصه ي حمايتهاي ويژه وزارت نيرودر راستاي تحقق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و به منظور ترغيب و تسهيل مشاركت بخش خصوصي در بخش برق، با هدف احداث مولدهاي كوچك توليد برق در مراكز مصرف و تسهيل ورود به بازار خرده فروشي برق، به استناد ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه- به استناد دستورالعمل توسعه ی مولد مقیاس کوچک مصوب 30/7/87 به شرح ذيل مي باشد .

1⃣ پرداخت پيش پرداخت خريد برق

🔅پيش پرداخت خريد برق تا 15 درصد

🔅افزايش تا 20 درصد ميزان پيش پرداخت خريد برق در حالت فروش برق از طريق قرارداد دوجانبه

🔅افزايش تا 2 برابر ميزان پيش پرداخت فوق الذكر در صورت استفاده از مولدهاي ساخت داخل

🔅تأمين هزينه هاي برقراري انشعاب احداث تأسيسات لازم براي تأمين گاز مولّد از طريق پيش پرداخت و يا وجوه اداره شده

🔅تأمين هزينه هاي اتصال مولّد به شبكه ي برق از طريق پيش پرداخت و يا وجوه اداره شده

2⃣سرمايه گذار مي تواند براي احداث مولّد مقياس كوچك، همچون ساير طرح هاي توليدي (صنعتي) و نيز ساير طرح هاي نيروگاهي، از تسهيلات بانكي (ريالي و ارزي) استفاده كند.

3⃣ بازگرداندن حق انشعاب به قيمت روز (در حدود 10 درصد تامين مالي پروژه را شامل مي شود)

4⃣ اجاره بلندمدت زمين هاي پست برق