حمايت هاي وزارت نيرو از سرمايه گذاري

حمايت هاي وزارت نيرو از سرمايه گذاري در احداث مولدهاي مقياس كوچك (پارت 1)

خلاصه ي حمايتهاي ويژه وزارت نيرودر راستاي تحقق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و به منظور ترغيب و تسهيل مشاركت بخش خصوصي در بخش برق، با هدف احداث مولدهاي كوچك توليد برق در مراكز مصرف و تسهيل ورود به بازار خرده فروشي برق، به استناد ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه- به استناد دستورالعمل توسعه ی مولد مقیاس کوچک مصوب 30/7/87 به شرح ذيل مي باشد .

1⃣ پرداخت پيش پرداخت خريد برق

?پيش پرداخت خريد برق تا 15 درصد

?افزايش تا 20 درصد ميزان پيش پرداخت خريد برق در حالت فروش برق از طريق قرارداد دوجانبه

?افزايش تا 2 برابر ميزان پيش پرداخت فوق الذكر در صورت استفاده از مولدهاي ساخت داخل

?تأمين هزينه هاي برقراري انشعاب احداث تأسيسات لازم براي تأمين گاز مولّد از طريق پيش پرداخت و يا وجوه اداره شده

?تأمين هزينه هاي اتصال مولّد به شبكه ي برق از طريق پيش پرداخت و يا وجوه اداره شده

2⃣سرمايه گذار مي تواند براي احداث مولّد مقياس كوچك، همچون ساير طرح هاي توليدي (صنعتي) و نيز ساير طرح هاي نيروگاهي، از تسهيلات بانكي (ريالي و ارزي) استفاده كند.

3⃣ بازگرداندن حق انشعاب به قيمت روز (در حدود 10 درصد تامين مالي پروژه را شامل مي شود)

4⃣ اجاره بلندمدت زمين هاي پست برق