نیروگاه های گازسوز

نیروگاه های گازسوز در حال احداث و تجهیز شده توسط شرکت کیا دیزل اسپادان در ایران

 • ردیف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • نام پروژه
 • نیروگاه الغدیر یزد
 • نیروگاه جی اصفهان
 • نیروگاه سراب
 • نیروگاه زنجان
 • نیروگاه شهر صنعتی کرمان 1
 • نیروگاه ترمینال مشهد
 • نیروگاه شهر صنعتی اردستان
 • نیروگاه شهر صنعتی سیرجان
 • نیروگاه شهر صنعتی زنجان
 • نیروگاه شهر صنعتی کرمان 2
 • توان نیروگاه ، مگاوات
 • 14
 • 4
 • 2
 • 12
 • 25
 • 3.4
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • نوع دستگاه
 • قدرت ، kW
 • 1000
 • 1000
 • 1000
 • 1712
 • 1948
 • 1712
 • 1948
 • 1948
 • 1948
 • 1948
 • تعداد
 • 14
 • 4
 • 2
 • 7
 • 13
 • 2
 • 13
 • 13
 • 13
 • 6
 • عملکرد
 • سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

  اتصال به شبکه سراسری

  کنترل از طریق پروتکل modbus

 • سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

  اتصال به شبکه سراسری

  کنترل از طریق پروتکل modbus

 • سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

  اتصال به شبکه سراسری

  کنترل از طریق پروتکل modbus

 • سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

  اتصال به شبکه سراسری

  کنترل از طریق پروتکل modbus

 • سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

  اتصال به شبکه سراسری

  کنترل از طریق پروتکل modbus

 • سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

  اتصال به شبکه سراسری

  کنترل از طریق پروتکل modbus

 • سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

  اتصال به شبکه سراسری

  کنترل از طریق پروتکل modbus

 • سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

  اتصال به شبکه سراسری

  کنترل از طریق پروتکل modbus

 • سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

  اتصال به شبکه سراسری

  کنترل از طریق پروتکل modbus

 • سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

  اتصال به شبکه سراسری

  کنترل از طریق پروتکل modbus