موتوربرق و نکاتی در مورد بهره گیری از موتوربرق

موتور برق

نکاتی در مورد بهره گیری از موتوربرق

بهترین حالت استفاده از موتوربرق دربار نامی بوده و استفاده از آن در حداکثر توان در زمانهای طولانی ممکن است به آن آسیب برسد.

استفاده از راه اندازهای نرم برای مصارف الکتروموتوری و جلوگیری از ضربه استارت اولیه آنها باعث بهبود عملکرد آن خواهد بود.

نگهداری و تعمیرات به موقع و بازدیدهای دوره ای به منظور حفظ بازده موتورها و تجهیزات.

بررسی امکان استفاده از موتورهای دور متغیر بویژه برای پروانه ها و پمپها.

انتخاب موتور برقی پربازده برای بهره برداری بلند مدت و متناسب باگشتاور مکانیکی مورد نیاز.

محل استقرار موتوربرق ها می باید به گونه ای باشد، که گرمای حاصل از موتورها به آسانی تهویه شود.

به حداقل رساندن اصطحکاک سیستم های مکانیکی متصل به موتور برق ها.

بررسی امکان استفاده از مورتورهای پرمصرف درساعات غیرپیک مصرف برق شبکه.

رعایت ایمنی در موتوربرق های بسیار مهم است زیرا محصولات احتراق این مواد گاز های سمی و مونواکسید کربن می باشد که اگر در جای نامناسب ومحل بسته ای قرار داده شود با روشن شدن دستگاه باعث گازگرفتگی و خفگی می گردد بهمین دلیل بهتراست مکان قرار گیری آن سنجیده شود و در محیط های باز نصب گردد.

 

چه زمان میبایست موتوربرق را تعویض نمود:

  • استفاده از شعله برای بیرون آوردن سیم پیچی در فرآیند تعمیر و در نتیجه تضعیف هسته.
  • احتمال خراب شدن عایق دندانه های ورق هسته.
  • بزرگتر گرفتن کلافها برای سهولت جازدن و در نتیجه افزایش تلفات.
  • مشکلات تنظیم موقعیت انتهایسیم پیچ.
  • افزایش احتمال سوختن مجدد.
  • کاهش راندمان موتور.
  • صدای موتوربرق.

مطالب مرتبط