سنسور فشار روغن دیزل ژنراتور VDO 10 bar

این سنسور روي فیلتر روغن دیزل ژنراتور نصب میگردند و وظیفه اندازه گیري فشار مطلق روغن موتور دیزل ژنراتور را به عهده دارد . بازه اندازه گیري این سنسور بین 0/5 تا 10 بار است.

اجزا سنسور روغن دیزل ژنراتور

اجزا سنسور عبارتند از دیافراگم, بدنه شیشه اي پیرکس و مدار پل وتستون می باشد.

نحوه عملکرد سنسور روغن دیزل ژنراتور

با وارد آمدن فشار به دیافراگم تغییر مقاومتی در مدار پل وتستون ایجاد شده و جریان عبوري از آن متناسب با فشار تغییر می کند.